Projekta apraksts
Projekta numurs3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/013
Projekta nosaukumsAmbulatorās veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības, efektivitātes un kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
Finansējuma saņēmējsSabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kārsavas slimnīca”
Projekta īstenošanas laiks mēnešos7
Projekta kopsavilkumsProjekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, paredzot veselības aprūpes iestādes dienas stacionāra telpu iekšējo renovāciju un infrastruktūras uzlabošanu un Neatliekāmās palīdzības dienesta brigāžu izvietošanai paredzēto telpu rekonstrukciju, tādejādi nodrošinot atbilstošas vides pacientu ārstēšanas un atbilstošas vides personāla darba vajadzībām, vienlaikus nodrošinot telpu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot ivalīdu pacēlaju. Projekta ietvaros tiks veikta netieši ar ārstniecības procesu saistītu ierīču un aprīkojuma iegāde rekonstruētajam telpām un nodrošināts telpas aprīkojums (mēbeles), veikta datortehnikas iegāde ārstniecības personu vajadzībām. Tiks veikta iekšējo inženierkomunikāciju nomaiņa un atjaunošana - elektroinstalāciju sistēmām, izveidota ugunsdzēsības signalizācija, izremontēts iekšējais ūdensvads, izremontēta iekšējās kanalīzācijas sistēma. Papildus tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta ietvaros veiktajam investīcijām. Pirmo iepirkumu projekta ietvaros paredzēts izsludināt 50 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
Projekta īstenošanas vietaKārsavas novads
Projekta ieviešanas termiņš06.01.2010 - 12.31.2010
Finansējums
Projekta kopējais finansējums, EUR130,835.95
Eiropas Savienības fonda finansējuma apmērs, EUR111,210.57
Finansējuma avots
Darbības programma3. Infrastruktūra un pakalpojumi
Eiropas Savienības fonda nosaukumsEiropas Reģionālās attīstības fonds
Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru attīstība


ES fondu projektu saraksts: http://www.esfinanses.lv/lv/a/lapa/es-fondu-projekti